نوشته‌هایی با برچسب "جملات و متن زیبا"

 جملات و متن های ادبی زیبا از فردوسی جملات و متن های ادبی زیبا از فردوسی

فردوسی. دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی. گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی. خرد برترین هدیه الهی است . فردوسی. خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی. کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی. بی خردی اسارت بدنبال دارد . و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی. خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . فردوسی. اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند

 جملات و متن های ادبی زیبا از مولانا جملات و متن های ادبی زیبا از مولانا

مولانا. گشاده دست باش ،جاری باش ،کمک کن (مثل رود). باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید). اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب). وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ). متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک). بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا ). اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه ) مولانا. هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا. هین رها کن عشق های صورتی عشق بر صورت نه بر روی سطی. آنچه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای. ص

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه